Deuteronomy 18:15-20


Deuteronomy
18:15-20
With thanks to page sponsor
Hope Lutheran Community Church
Toivola, MN